Term Calendar

Aquastar Calendar 2022
Start Date End Date
Term 1, 2022 31 January 2022 10 April 2022
Holiday Intensive Program (Easter) 11 April 2022 22 April 2022
Term 2, 2022 26 April 2022 26 June 2022
Holiday Intensive Program (Winter) 27 June 2022 08 July 2022
Term 3, 2022 11 July 2022 18 September 2022
Holiday Intensive Program (Spring) 19 September 2022 29 September 2022
Term 4, 2022 03 October 2022 22 December 2022
Aquastar Swim Schools